divendres, 10 de febrer de 2017

PRESENTACIÓ DE L´ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA SEGURETAT SOCIAL


Qui som?

L’Associació Catalana per a la Seguretat Social fundada el dia 1 de febrer de 1989, inscrita el el Registre d'Associacions de Barcelona del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 10.831 regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.


Les finalitats de l’associació són:

La millora i renovació constant de la Seguretat Social, que inclou els sistemes de prevenció, previsió i protecció social, tan si és gestionada públicament com per altres entitats, a fi que cada vegada sigui més justa i solidària.

Aconseguir que les prestacions econòmiques, sanitàries tècniques, o de qualsevol naturalesa cobreixin tots els ciutadans sense cap mena de discriminació.

Aconseguir que es garanteixin prestacions econòmiques suficients, en qualsevol situació de necessitat. La suficiència serà determinada d'acord amb la renda de la ciutadania i en cap cas podrà ser inferior a la renda mitjana per habitant.

Les prestacions personals, sanitàries, socio-sanitàries i tècniques s'hauran de prestar per persones suficientment preparades en l'àmbit científic, tecnològic i humà, d'acord amb els avenços solvents i adequats a les necessitats de la ciutadania.

Aconseguir la implantació efectiva de les mesures necessàries per un medi ambient saludable i unes condicions de treball dignes i respectuoses amb les persones.

Impulsar les mesures que calgui per tal d'evitar les malalties professionals o no, els accidents, els assetjaments laborals i qualsevol activitat que pugui degradar la condició humana.

Evitar qualsevol mena de discriminació en les persones per qualsevol circumstància, i especialment per les que tenen una diversitat funcional, física, psíquica, sensorial o de qualsevol ordre.

Excloure tot ànim de lucre en les entitats que actuen en el camp de la prevenció, previsió i protecció social.

Aconseguir que les entitats dels sistemes seguretat social actuïn eficaçment en el compliment dels seus compromisos, que els seus òrgans de govern i de gestió siguin escollits democràticament, i siguin clars amb la ciutadania i transparents en la seva activitat.


Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Informar sobre els drets, que garanteixen, l'actual ordenament jurídic de la Seguretat Social, exigir-ne el compliment.

Denunciar la vulneració de qualsevol activitat o dret que s'aparti de les finalitat de l'associació.

Denunciar les normes legals injustes, la interpretació restrictiva de l'actual legislació i les males pràctiques i els abusos de les Institucions encarregades d'administrar o gestionar la Seguretat Social.

Fomentar l'estudi i investigació sobre la Seguretat Social en tots els seus aspectes per la seva constant millora. Redactar qualsevol mena de document en aquest àmbit.

Organitzar debats, conferències, taules rodones, jornades i simpòsiums, o anàlegs sobre la problemàtica present i futura de la Seguretat Social.

Treballar amb qualsevol entitat pública i privada que permeti aconseguir els objectius de l'entitat. Aconseguir subvencions, signar convenis o utilitzar altres formes de col·laboració, sempre que quedi garantida la independència de l'associació de present i de futur.

Qualsevol altre acció o iniciativa relacionada amb els les finalitats de l'associació.


En aquestes activitats n'ha de quedar exclòs tot ànim de lucre.

Afegeix la llegenda